İslam Tarihi Mütalaa Notları Soru-Cevap

İslam Tarihi Mütalaa Notları Soru-Cevap

*Emevi  dönemindeki katipliklerin en önemlisi hangisidir? Mektup Katipliği.

*İslami devirde kuzey ve güney arapları arasındaki sürtüşme kim zamanında olmuştur? Muaviye B.Ebu Süfyan.

*Suriye’deki Kays ve Kelb Kabileleri arasındaki siyasi dengenin bozulması kin zamanında olmuştur?  Mervan B. Hakem.

*Emevilerin son horasan valisinin ismi nedir? Nasr B. Seyyar.

*Son Abbasi Halifesi Kimdir? Mustasim

*Harun reşidin 4. Oğlunun ismi nedir? Mutasım.

* Zenci isyanına son veren Abasi Komutanı kimdir?  Muvaffak.

* Abbasi Devleti’ni  içerde ve dışarda karşılaştığı problemleri nelerdir? İçerde, Babek İsyanı. Dışarda, Bizans imparatorluğudur.

* Şiiliğin bir grup olarak ortaya çıkışında dönüm noktası olan hangi olay’ dır? Karbele Olayı.

* Mutezile Mezhebinin Altın çağı hangi halife zamanında yaşanmıştır?                               ME’MUN zamanında.

İslam Tarihi’nde İLKLER

*Dini mimarinin ilk örneği Hz. Peygamber’in miraca yükseldiği taşın üstünü örten Kubbetüs Sahra’dır.

*İslâm tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur.

*Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir.

*Müslümanların Arap yarımadası dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz. Ebu Bekir zamanında olmuştur.

*Asayişi temin için gece bekçiliğini başlatan kişi Hz. Ömer’dir.

*İslâm dünyasında ilk divan teşkilatını kuran  ve askeri teşkilatlanmayı başlatan Hz. Ömer’dir.

*Hicret olayı (622) ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi.

*İlk defa adli teşkilat ve adalet işlerine bakan kadı’ların görevlendirilmesini, başlatan kişi Hz. Ömer’dir.

*İlk donanma HZ. OSMAN zamanında kuruldu.

*İslâm dünyasında ilk karışıklıklar HZ. OSMAN zamanında çıktı.

* Siyasi sebeplerle ilk öldürülen halife HZ. OSMAN’dır.

*Kur’an metnine ilk defa harekeleri gösteren, işaretler koyan ve nahv ilminin temelini atan EBU’L ESVED ED-DÜELİ’dir.

*İlk emevi Halifesi, Muaviye’ dir.  Halifelik ilk defa  Muaviye’den oğluma geçmesiyle saltanata ddönüşmüştür. İlk Abbasi halifesi ve Abbasi devleti’nin kurucusu Abdullah B. Muhammed Es-Sefah’tır.

* Haciblik görevini ilk ihdas eden ve düzenli postacılığı ilk başlatan  Muaviye B. Ebu Süfyan’dır.

*Arap grameri üzerine ilk olarak “ El-Kitap” adıyla sistematik bir eser yazan kişi İranlı SİBEVEYH ‘dir.

*Kıraat ve tefsir alanında ilk eserler Emeviler döneminde yazılmıştır.

*İslam tarihinde, ilk hanedan devleti Emevi devleti’dir.

*İstanbul ilk defa Muaviye B. Ebu Süfyan döneminde Müslümanlarca kuşatılmıştır.

*Cariyeden doğma ilk Emevi Halifesi Yezid B. Velid’dir.

*Anadolu ve Ermenistan topraklarına yapılan ilk sefer 662 yılında dır.

*Mavarraünnehir’de  namaz kıldıran ilk kimse Hakem B. Amr’dır.

*Hindistan’da yaptırılan ilk cami’yi inşa ettiren  Muhammed B. Kasım’dır.

* Hakem’den sonra Horasan valiliğine getirilen, Kuhistan’ı fethedip, Ceyhun nehrini geçerek karşı yakada bulunan yerleri fetheden ilk kimse, Rebi B. Ziyad’ dır.

*Ortaçağ kimya ilminin en büyük ismi Cabir B. Hayyan’ dır.

*İslam tarihinde,  yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler döneminde Arapça’ya çevrilmiştir. İlk tercüme faaliyetleri Abbasiler zamanında olmuştur.

* İslam tarihinde, Devlet işlerinin görüldüğü Divan teşkilatını Abbasiler kurdu.

* İslam tarihinde, Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmuştur.

*Türkler islamiyeti ilk kez gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladı.

*Ud  geleneğini  İslâm musikisine ilk defa dahil eden kimse İBN SUREYC’dir.

*İran şarkılarını ilk defa Arapça’ya çeviren kişi SAİD B. MİSCEH’dir.

*İslam musikisine ritmi ilk sokan ve ilk defa def eşliğinde Arapça şarkılar söyleyen kimse TUVEYS’dir.

* Abbasi  daveti ilk önce HUMEYME ‘de başlamıştır.

*Abbasi devletinin gücünün zirvede olduğu dönem, Harun Reşid dönemidir.

*Şiilerin kurmuş olduğu ilk devlet, İdrisiler Devleti’dir.

*Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi iil defa Puvatya Savaşı ile durdurulmuştur.

*Arapçayı resmi dil olarak ilan eden ve ilk islâm parasını bastıran halife ABDÜLMELİK B. MERVAN’dır.

Doğru Merhamet

imagesCA907HISNeyzen Tevfik, bir gün dışarıda bir yerde otururken ayakkabı boyacısı çocuk yanına gelir.

– Boyayayım mı? diye sorar.

Neyzen başıyla hayır anlamında cevap verirken  çocuk boynunu büker ve mahzun gider. Neyzen duygulanır ve çocuğu yanına çağırır. Ayakkabıları biraz önce ayakkabısı olmayan  bir kişiye verdiğinden yere yatar. Cebindeki bütün parasını çocuğa verir ve karşılığında yüzünün boyanmasını ister.

Ayakkabı boyacısı çocuk söyleneni yapar. Neyzen yüzü simsiyah olarak dışarı çıkar. Bir çay bahçesinden geçerken rahmetli Ahmet Rasim onu görür ve seslenir.

– Neyzen! Ne o zenciliğe mi özendin?

Neyzen’ in cevabı bir ders olarak hafızalara nakşedecek bir cevaptır.

– Yok be Ahmet, ne zenciliği? Merhamet bazen insanın yüzünü kara çıkarır.

———————————————-

Allah hiç bir duyguyu, düşünceyi, isteği … boşuna  vermemiştir. Asl olan bize verilenleri doğru ve yerinde kullanmaktır. Allah’ın rızasına uyarak istikamet üzere olmamız istenmektedir. Şefkat Peygamberi Hz. Muhammed’i iyi anlamamız tüm müslümanlara nasip olur inşaallah.

Ne dediler? Nasıl düşündüler?

yazı-150x150[1]Fazilet hissi nasıl anlaşılır?

* “Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Mehmet Akif Ersoy

Hayal deyip geçmemek lazım…

* “Başlangıçta her şey hayaldir. Süleymaniye kubbeleri yeryüzünü örtmeden evvel, Selimiye minareleri gökyüzüne set çekmeden evvel birer hayaldirler!”

Osman Yüksel Serdengeçti

Acıdığımız kişiler arasında bulunuyorlar mı?

* “Şu üç kişiye; yani

-Cahiller arasındaki alime,

-Zengin iken fakir düşene,

-Hatırlı iken itibarını kaybedene acı.

Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değillerdir.

Şeyh Edebali

İlmin Kapısı, Hz.Ali’den İNCİLER

* “Sakladığın sır esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.” Hz. Ali

“İnanan insanın tebessümü yüzünde, hüznü kalbindedir.  Hz. Ali

“Akrabalarına saygılı davran; zira onlar kendileriyle uçtuğun kanatların, ona varacağın kökün, kendisiyle hamle yapacağın elindir.”  Hz. Ali

*” Malın doğru olmayan yerde harcanması  savurganlık ve israftır. Bu sahibini dünyada yüceltir, ama ahirette alçaltır, insanlar arasında onurlandırır ama Allah katında küçültür. Hz.Ali

 

Mezid Fiiller

1.ÜNİTE

Mezid Fiiller

Sorular

1) Sulasi Mezidun Rubai kaç babdır? İsimleri nelerdir?

2 )if’al Babının özellikler Nelerdir?

3) Müteaddi(Geçişlilik) hangi bablarda görülür?

4) Mutavaat(Dönüşlülük) hangi bablarda görülür?

5) Mubalağa(Abartma) hangi bablarda görülür?

6 )Müşaraket(isteşlik, ortaklık) hangi bablarda görülür?

7) Sulasinin Mezid babları kaç tanedir? Her biri kaçar babtan oluşur?

8) Rubainin Mezid babları kaç tanedir? Her biri kaçar babtan oluşur?

9)Renklerin ve özürlerin abartılı anlatımı hangi bablarda gelir?

10)Taleb ve bir halden bir hale dönmek için olan bab hangisidir?

11)Tekellüf,azar azar yapmak ve edinmek özelliklerini taşıyan bab hangisidir?

12) Sulasi mezid sudasi kaç babdır?

13) Rubai mezid sudasi kaç babdır?

14) Mufaale babının kaç masdarı vardır? Nelerdir?

15)ifal babını mazi, muzari ve masdarını söyleyiniz?Muzarinin eteyne harfinin harekesini belirtiniz?

And Olsun

And Olsun

Allah Teala’nın yeminleri Müslüman kulunun yemininden farklıdır. Müslüman üç şekilde yemin ederken; Vallahi, billahi, tallahi Allah farklı konulara yemin eder. Kuran Okumalarında mananın anlaşılması, analiz sentez, sebep sonuç alakalarını da kavramak lazımdır. Yemin edilen konularda kayıptayız ve önemini tam olarak kavrayamayıp gerekli hassasiyeti göstermekten maalesef uzaktayız.

Bir kaç örnekle konuyu açıklayalım.

ASR suresi; Allah asra, zamana yemin eder, geçip giden zamanın önemini vurgular.

TİN suresi; İncire ve zeytine yemin  eder. Turi Sina ve Emin Belde Mekke’ye. Peygamberlerin dünyaya geldiği mekanlardır ve Peygamberin önemini vurgular.

Adiyat  Suresi; Koşan atlara yemin eder. Vav yemin edatıyla başlar, Fe atıf edatı altıncı ayet kadar yemini kapsar. Günümüzde taşıtlardır, ulaşım araçlarıdır.

Duha Suresi; iki unsuru kapsar. Kuşluk vakti ve  Seca , gece için kullanılmıştır. Yalnız karanlığın ortalığı kaplaması değil, sessizliğin yayılması da anlaşılır.

A.Y. Dilmaç

 

Harflerle ve Harekelerle irab

İRAB

Harekelerle    İrab  

Harekelerle olur(Üstün/Esre /Ötre)            

1)Müfred İsimler
2)Mükesser Cemiler
3)Cemi Müennes Salim
4)Muzari Fiil(Efali hamse dışındakiler)  
  5)Esmai Hamse’nin
A-Tesniye veya cemi olması
B-Mütekellim yasına muzaf olması.
6)İsmi Tasgirler.                   

Harflerle    İrâb                    

Harflerle olur.(Elif/Vav/ Ye/Nun)

İrab edilen kelimelerde aranan   Şartlar;  

1) Tesniye isimler.

2) Cemi müzekker Salim

3) Efali Hamse   (Muzaride yedi fii)

4)Esmai Hamse.( Beş İsim)

أَبٌ “baba”, أَخٌ “erkek kardeş”, حَمٌ “kayınpeder”, فَمٌ “ağız”, ذُو “Sahip”

Esmai Hamsenin Şartları:

A-Müfred olmalı.

B-Mütekellim yası dışında bir isme yada zamire muzaf olmalı.

C- Musaggar olmamalı.    

Beş ismin İrabının Harflerle olması için ne gereklidir?

1- Müfred olmalı.

2-Mütekellim yası dışında isme veya zamire muzaf olmalı.

3-Musaggar olmamalı.

Beş ismin İrabının Harekelerle olması için ne gereklidir?

1-Tesniye veya cemi olmalı.

2-Mütekelim yasına muzaf olmalı.

 

“Kurtuluş Reçetesi” ” Nedir?

“Kurtuluş Reçetesi”” Nedir?

En sağlam, en güvenilir, doğruluğunda şüphe olmayan, en ulvi kaynağa sorumuzu yönelttiğimizde cevabımızı bize Asr Suresi vermektedir.

Yemin ile başlar bu sure-i celile. Allahü Azimüşşan, her zaman yemin etmez ve yemin ediyorsa önemli bir olayı vurguluyordur. Dikkatimizi yoğunlaştırmamız ve olayların farkına varmamız gerekmektedir. Nedir bu olaylar hep beraber inceleyelim:

1. ve 2.A.K;Asra yemin olsun ki insanlar ziyandadır.

3.A.K;İman edenler ve Salih Amel işleyenler.

4.A.K;Birbirine Hakkı ve Sabrı tavsiye edenler müstesna.

İman etmek tek başına zikredilmemekte yanı başında olmazsa olmazı, birbirini tamamlayan diğer yarısı geçmektedir. Salih Amel.

“Salih Amel”,Allah(c.c) razı olduğu cennete götüren cehennemden uzaklaştıran ve Allah’a yaklaştıran ameldir.

“Salih Amel”, Allah’ın rızası için yapılmış, iyi ve güzel yararlı işlerdir.

Peki  Kurtuluş reçetesi yetmektemidir?

Hakkı ve sabrı tavsiye etmekte peşinden gelir..

Konuşma yetisi Rabbimizin insana vermiş olduğu bir lütufdur. Anlaşma aracıdır. İşte tam bu noktada vahiy devreye girmekte konuşmalarımıza dikkat etmemizi tavsiye etmektedir.

Hakikat üzere  ve sabrı tavsiye üzerine konuşmaya dikkat çekilmektedir.

Asr Suresinin Tecellisi duasıyla.

www.huzurunkalbi.com